REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.borelioza2019.pl

§ 1
Definicje

 1. Blog – Usługa elektroniczna świadczona przez EUROIMMUN w ramach Serwisu internetowego, stanowiąca stronę internetową poświęconą działalności gospodarczej EUROIMMUN oraz innym wydarzeniom z nią związanym, na której publikowane są teksty oraz inne materiały o charakterze informacyjnym i marketingowym, umożliwiające zapoznanie się m.in. z nowościami z zakresu badań laboratoryjnych oraz z aktualną ofertą EUROIMMUN.
 2. EUROIMMUN – spółka „EUROIMMUN POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-543) przy ul. Widnej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000011824, NIP: 8992364659, REGON: 932230081, adres poczty elektronicznej: konferencja@borelioza2019.pl, nr telefonu: +48 71 364 45 96 oraz wpisana na listę medycznych laboratoriów diagnostycznych, prowadzoną przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, pod numerem 3328.
 3. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna świadczona w formie interaktywnego formularza, umożliwiającego rejestrację na Konferencję.
 4. Klient:
  • osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną,
   – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z EUROIMMUN, a także która korzysta lub zamierza skorzystać z Usług elektronicznych.
 5. Konferencje – konferencje naukowe i szkolenia tematyczne organizowane przez EUROIMMUN.
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 8. Regulamin – niniejszy regulamin określający warunki i zasady korzystania z Serwisu internetowego oraz sposób świadczenia przez EUROIMMUN usług drogą elektroniczną i zawierania umów.
 9. Serwis internetowy – strona internetowa www.borelioza2019.pl lub jej subdomeny.
 10. Umowa – umowa  o przeprowadzenie i udział w Konferencji zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Serwisu internetowego, w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 11. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez EUROIMMUN na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu internetowego, w szczególności Formularz zamówienia, Newsletter i Blog.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy, określające w szczególności jej warunki w tym formę płatności.

§ 2
Zasady korzystania z Usług elektronicznych

 1. Korzystanie z Usług elektronicznych jest dobrowolne i nieodpłatne. Umowa o korzystanie z Usług elektronicznych jest zawierana na czas nieoznaczony.
 2. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu internetowego bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia pisemnie na adres siedziby EUROIMMUN lub za na adres poczty elektronicznej: konferencja@borelioza2019.pl. Oświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko Klienta.
 3. EUROIMMUN zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu internetowego z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub Polityki Prywatności.
 4. EUROIMMUN zapewnia ochronę przekazu elektronicznego oraz treści cyfrowych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocześnie EUROIMMUN wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do urządzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagrożeń, Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
 5. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu internetowego, w tym postanowienia dotyczące cookies, oraz wszelkie informacje w zakresie funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści oferowanych przez EUROIMMUN Usług elektronicznych, wprowadzanych przez EUROIMMUN do systemu teleinformatycznego Klienta (tj. plików cookies), określone są w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem internetowym: http://borelioza2019.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 3
Wymagania techniczne

 1. Klient może korzystać z Usług elektronicznych 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu Usług elektronicznych zostanie udostępniona w Serwisie internetowym.
 2. Do korzystania z Serwisu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia (komputera, laptopa itd.) z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej, wyposażonego w przeglądarkę internetową obsługującą pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej).
 3. EUROIMMUN zaleca, by urządzenie, z którego korzysta Klient, było wyposażone w system antywirusowy z aktualną wersją definicji wirusów, skuteczną zaporę bezpieczeństwa, miało zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej w zakresie bezpieczeństwa, a także posiadało aktywną funkcję odbierania plików cookies (ciasteczek) w przeglądarce internetowej.

§ 4
Formularz zamówienia

 1. Zamówienie składa się za pomocą Formularza zamówienia, dostępnego w Serwisie internetowym.
 2. Formularz zamówienia  służy zgłoszeniu i rejestracji Klienta, jako uczestnika Konferencji.
 3. W Formularzu zamówienia niezbędne jest  podanie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania lub korespondencyjnego, firmy, adresu i NIP podmiotu, w ramach którego wykonywany jest zawód lekarza lub diagnosty, numeru telefonu, adresu e-mail, specjalizacji, numeru pozwolenia wykonywania zawodu lekarza.
 4. W Formularzu zamówienia dokonywany jest wybór sposobu płatności.
 5. Do momentu kliknięcia przycisku „Zamów i zapłać”, Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych.

§ 5
Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Na zasadach przewidzianych Regulaminem, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usług elektronicznych przez EUROIMMUN oraz z działaniem Serwisu internetowego.
 2. Reklamacje mogą być składana:
  • pisemnie na adres: „EUROIMMUN POLSKA” Sp. z o.o., ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konferencja@borelioza2019.pl.
 3. Podanie następujących informacji pozwoli przyspieszyć proces rozpatrywania reklamacji:
  • okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
  • określenie żądania,
  • danych do kontaktu.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia.

§ 6
Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu internetowego

 1. Klient może zawrzeć w ramach Serwisu internetowego Umowę o przeprowadzenie i udział w Konferencji.
 2. Umowę może zawrzeć wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Unii Europejskiej lub państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Wszystkie podane w Serwisie internetowym informacje o Konferencjach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 k.c.
 4. Ceny udziału w Konferencji wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Umowa pomiędzy Klientem a EUROIMMUN zostaje zawarta z chwilą zatwierdzenia Zamówienia poprzez kliknięcia przycisku „Zamów i zapłać” w Formularzu zamówienia.
 6. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, EUROIMMUN przesyła na podany w Formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, stanowiące równocześnie jego potwierdzenie (dalej: „Oświadczenie”).
 7. Oświadczenie zawiera ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez udostępnienie Regulaminu w Serwisie internetowym oraz przesłanie Klientowi na podany w Formularzu zamówienia adres poczty elektronicznej Oświadczenia. Treść zawartej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym EUROIMMUN.
 9. EUROIMMUN umożliwia następujące metody płatności:
  • przelew tradycyjny na rachunek bankowy EUROIMMUN (wskazany w procesie składania Zamówienia oraz w Oświadczeniu);
  • za pośrednictwem serwisu operatora płatności elektronicznych PayU (płatność online), zgodnie z Regulaminem PayU.
 10. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez EUROIMMUN, określającej całkowity koszt Zamówienia.
 11. Do każdego Zamówienia EUROIMMUN wystawia fakturę VAT na podstawie danych wskazanych w Formularzu zamówienia.
 12. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty całości ceny na rachunku bankowym EUROIMMUN.
 13. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Zamówieniu lub braku możliwości realizacji Zamówienia, EUROIMMUN niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.
 14. EUROIMMUN ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane w Serwisie internetowym. Promocje nie podlegają łączeniu, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

§ 7
Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy (dalej: „Prawo odstąpienia”) bez podania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy – w przypadku zawarcia Umowy..
 3. W celu realizacji Prawa odstąpienia należy złożyć EUROIMMUN oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, przesyłając je na adres: EUROIMMUN DNA Laboratorium, ul. Widna 2a, 50-543 Wrocław, lub na adres poczty elektronicznej EUROIMMUN: konferencja@borelioza2019.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą.
 6. Klient, który skorzystał z dostarczenia EUROIMMUN oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
 7. EUROIMMUN niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności. EUROIMMUN dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Jeżeli przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie i udział w Konferencji, Klient zobowiązany jest złożyć oświadczenie o żądaniu rozpoczęcia wykonywania tej usługi przez EUROIMMUN przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. W takim przypadku, jeżeli Klient wykonuje Prawo odstąpienia od zawartej Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny.
 9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do Umów o świadczenie usług, jeżeli EUROIMMUN wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez EUROIMMUN utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 8
Przedsiębiorcy

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do Przedsiębiorców.
 2. W przypadku wystąpienia różnic w postanowieniach niniejszego paragrafu a pozostałymi postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego paragrafu.
 3. EUROIMMUN przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Przedsiębiorcą bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia przysługuje wykonuje się poprzez przesłanie stosownego oświadczenia.
 4. EUROIMMUN może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą z Przedsiębiorcą ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia.
 5. EUROIMMUN ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności, w tym może wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranej przez Przedsiębiorcę metody płatności oraz faktu zawarcia Umowy.
 6. Wszelkie spory pomiędzy EUROIMMUN a Przedsiębiorcą zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę EUROIMMUN.

§ 9
Prawo autorskie

 1. Treści, grafiki, zdjęcia umieszczone w Serwisie internetowym są utworami, a w konsekwencji chronione są zgodnie z postanowieniami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Rozpowszechnianie utworów umieszczonych w Serwisie internetowym bez zgody EUROIMMUN jest niedozwolone.

§ 10
Zmiany Regulaminu

 1. EUROIMMUN zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, nałożenia na EUROIMMUN określonych obowiązków przez organy państwowe, zmiany danych EUROIMMUN, a także w celu usprawnienia działania Serwisu internetowego i obsługi Klientów, poprawy ochrony ich prywatności i zapobieganiu nadużyciom.
 2. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana w Serwisie internetowym wraz z zestawieniem wprowadzanych zmian.
 3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w drodze wskazanej w ust. 2 powyżej nastąpi nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmiany.
 4. Jeśli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie EUROIMMUN w terminie 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 5. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 6. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem aktualnych opłat, Klient będący Konsumentem może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Serwisie internetowym, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 2. Podstawą prawną dla wprowadzenia Regulaminu jest art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego oraz Usług elektronicznych w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, Polityką Prywatności, zasadami współżycia społecznego, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej EUROIMMUN oraz praw i wolności osób trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 4. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2019 r.

Załącznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od Umowy

Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od Umowy